วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙

s1 2559

บทความวิชาการ

สมเด็จพระเพทราชากับการแทรกแซงทางการเมืองภายในราชอาณาจักรล้านช้าง

ธีระวัฒน์ แสนคำ

 

การสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเกาะลอย ตำบลหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คมลักษณ์ ไชยยะ

กระบวนการรื้อฟื้นประเพณีแห่พระพุทธเกษรทางน้ำ วัดกระโดงทอง และผลต่อบริบทการอยู่อาศัยของชุมชนริมน้ำ

ดร. เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร และเสฎฐวุฒิ บำรุงกุล

บทความวิจัย

แนวทางการพัฒนาตลาดลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกษรา ศรีวิเชียร

 

การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ พฤติกรรมความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรภายในธุรกิจโรงแรม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มนภัทร บุษปฤกษ์

 

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>