คณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

บรรณาธิการบริหาร :

  

อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

บรรณาธิการ :

อาจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์อาจารย์กันยารัตน์ คงพร

กองบรรณาธิการ :

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดาบเพชร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการกองบรรณาธิการ :

นายพัฑร์ แตงพันธ์

คณะทำงาน :

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติยา พาวินัย

นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน

นางสาวสายรุ้ง กล่ำเพชร

นางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา

นางประภาพร แตงพันธ์

นางยุพดี ป้อมทอง

นางสาธิยา รื่นชล

นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ

นายอายุวัฒน์ ค้าผล

นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว

 

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>