คณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ

กองบรรณาธิการ : 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ…..

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 .

เลขานุการกองบรรณาธิการ : นายพัฑร์ แตงพันธ์

—————————————————————————-

คณะทำงาน

ฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ
อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
อาจารย์กันยารัตน์ คงพร
อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง
ดร.เกษรา ศรีวิเชียร

งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน
นางสาวสายรุ้ง กล่ำเพชร
นางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา
นางประภาพร แตงพันธ์
นางยุพดี ป้อมทอง

งานวิชาการ
นางสาธิยา รื่นชล
นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ
นายอายุวัฒน์ ค้าผล
นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>