คณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

บรรณาธิการบริหาร :

  

อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

บรรณาธิการ :

อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

อาจารย์กันยารัตน์ คงพร
อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ

กองบรรณาธิการ :

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ท.ธนู ทดแทนคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางศาริสา จินดาวงษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
นางอัมรา หันตรา ชมรมเรารักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

เลขานุการกองบรรณาธิการ :

นายพัฑร์ แตงพันธ์

คณะทำงาน :

 

นางประภาพร แตงพันธ์
นางสาวสาธิยา ลายพิกุน

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>