การเสนอบทความ

๑.ส่งต้นฉบับบทความตามข้อกำหนดการจัดเตรียมต้นฉบับ จำนวน ๑ ฉบับ และแผ่นซีดีต้นฉบับ พร้อมแนบไฟล์ภาพประกอบที่มีความละเอียดสูง จำนวน ๑ แผ่น พร้อมกับ “แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” ส่งมาที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ

อีเมล์

ayutthayanuruk@outlook.com

ไปรษณีย์

บรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๙๖ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๒.กองบรรณาธิการจะส่งวารสารจำนวน ๒ เล่ม พร้อมเกียรติบัตรจากบรรณาธิการบริหาร ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

๓.กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา www.ayutthayastudies.aru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๔๓ ๕๐๗๐ , ๐๘ ๔๐๒๓ ๕๐๕๓ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๕  ๒๔๑ ๔๐๗

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>