การอ้างอิง และบรรณานุกรม

หมายเหตุ

/           หมายถึง ระยะเว้นวรรค ๑ ครั้ง

//          หมายถึง ระยะเว้นวรรค ๒ ครั้ง

การอ้างอิง

อ้างอิงในเนื้อหา (แบบนาม-ปี)

การพิมพ์อ้างอิงจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความ วารสาร หนังสือพิมพ์ และรายงานการวิจัย / วิทยานิพนธ์

(ชื่อผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/หน้า)

(รัตนไชย วาสุกรี, ๒๕๕๘, หน้า ๑๕)

† การพิมพ์อ้างอิงจากการการสัมภาษณ์

(ผู้ให้สัมภาษณ์,/ปี,/วัน/เดือน)

(รัตนไชย วาสุกรี, ๒๕๕๘, ๒๓ พฤษภาคม)

† การพิมพ์อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลออนไลน์

(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่ผลิตหรือปีที่สืบค้น,/เว็บไซต์)

(รัตนไชย วาสุกรี, ๒๕๕๘, www.asi.aru.ac.th)

† การพิมพ์อ้างอิงจากภาพนิ่ง ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ และวีดิทัศน์

(ชื่อเรื่อง,/ปีที่ผลิต,/[ชนิดของวัสดุ])

(เทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า พ.ศ.๒๕๕๕, ๒๕๕๘, [ภาพนิ่ง])

การพิมพ์บรรณานุกรม

หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//(ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

รัตนไชย วาสุกรี.  (๒๕๕๗).  พระนครศรีอยุธยาในความทรงจำของข้าพเจ้า.  พระนครศรีอยุธยา: สถาบันอยุธยาศึกษา.

สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความ

ผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือ.//(หน้า).//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

ดวงจันทร์  อาภาวัชรุตม์.  (๒๕๔๗).  อาการกบต้ม (สุก).  ใน มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และชับปนะ ปิ่นเงิน (บก.).  นพีสีเชียงใหม่.
(หน้า ๙๐ – ๙๑).  เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วารสาร

ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,//ปีที่(ฉบับที่),//หน้าที่อ้าง.

ประมูล  สัจจิเศษ.  (๒๕๔๑).  ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย.  สังคมศาสตร์ปริทัศน์,  ๑๙(๒),  ๓๔ – ๓๙.

หนังสือพิมพ์

ผู้เขียน.//(ปีพิมพ์,//วัน/เดือน).//ชื่อข่าว,//ชื่อหนังสือพิมพ์,//หน้า.

อธิชัย  ต้นกันยา.  (๒๕๔๙,  ๒๕ เมษายน).  ข้ามพรมแดนไทย – พม่า – จีน สำรวจเส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หาลู่ทางการค้าท่องเที่ยว, มติชน, หน้า ๓๔.

รายงานการวิจัย / วิทยานิพนธ์

การพิมพ์บรรณานุกรมวิจัย

ชื่อผู้วิจัย.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิจัย.//(รายงานผลการวิจัย).//เมืองที่พิมพ์:/สถาบัน.

ฉันทนา  บรรณ และศิริโชติ  หวันแก้ว.  (๒๕๓๕).  การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส :
เด็กทำงาน.
  (รายงานผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

การพิมพ์บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์

ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ตามด้วยชื่อปริญญา/สาขาวิชา,//สถาบัน.

จิราภรณ์  ปุญญวิจิตร.  (๒๕๔๗).  การศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระบบนานาชาติระดับชั้นอนุบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความต้องการของผู้ปกครอง.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

†การสัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์.//(ปี,//วัน/เดือน).//ตำแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์.//หน่วยงานของผู้ให้สัมภาษณ์.//สัมภาษณ์.

บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์. (๒๕๕๒, ๘ มิถุนายน).  อธิการบดี.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สัมภาษณ์.

แหล่งข้อมูลออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่ผลิตหรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//ค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,//จาก/URL

รัตนไชย วาสุกรี.  (๒๕๕๐).  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านหัวแหลม.  ค้นเมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๗,  จาก www. asi.aru.ac.th /history.html

ภาพนิ่ง ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ และวีดิทัศน์

ชื่อเรื่อง.//(ปีที่ผลิต).//[ชนิดของวัสดุ].//สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต

ตลาดหัวรอ.  (๒๕๕๐).  [แผนที่].  พระนครศรีอยุธยา: สถาบันอยุธยาศึกษา

เทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า พ.ศ.๒๕๕๕.  (๒๕๕๕).  [ภาพนิ่ง].  พระนครศรีอยุธยา: รัตนไชย วาสุกรี.

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการเสนอบทความ (PDF)

ดาวน์โหลดรูปแบบการจัดบทความ

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>